title length modifier | Diễn đàn công nghệ số

title length modifier

  1. Admin

    Addon 2x [CZ] Title Length Modifier 1.0.1 PL 1

    Mô tả: Cho phép sửa đổi tiêu đề của các giá trị cụ thể. Tính năng: các thuộc tính sau đây có thể được sửa đổi: Tiêu đề chủ đề Tiêu đề cuộc trò chuyện Tiêu đề Thông báo Cũng có thể đặt giá trị tối đa nhỏ hơn giá trị mặc định của XenForo ( 150 ký tự/50 ký tự cho "tiêu đề tùy chỉnh") Hình ảnh...
Back
Top