thanh menu | Diễn đàn công nghệ số

thanh menu

  1. Admin

    Hướng dẫn ẩn thanh menu Quản trị viên trong ACP

    Khi bạn đăng nhập vào ACP với quyền Quản trị viên cao nhất (Super Administrator) thì bạn có thể truy cập vào Nhóm và phân quyền -> BQT diễn đàn -> Quản trị viên để phân quyền cho các admin khác. Với admin thường, khi có quyền Quản lý thành viên và Kiểm duyệt viên sẽ nhìn thấy menu Quản trị viên...
Back
Top