[th] ui.x 2 dark | Diễn đàn công nghệ số

[th] ui.x 2 dark

  1. T

    XF2 Style [TH] UI.X 2 Dark 2.2.4.0.0

    Dựa vào các phương pháp đã được thử và đúng như của style tiền nhiệm trên XenForo 1, UI.X tiếp tục đẩy ranh giới của thiết kế thông minh. Với cơ sở trong Material Design Google, framework được hỗ trợ bởi một nhóm thành thạo trong phần mềm XenForo làm cho UI.X trở thành một lựa chọn sáng suốt cho...
Back
Top