[ozzmodz] attachment download timer | Diễn đàn công nghệ số

[ozzmodz] attachment download timer

  1. Admin

    Addon 2x [OzzModz] Attachment Download Timer

    Admin gửi tài nguyên mới: [OzzModz] Attachment Download Timer - Đặt thời gian tải xuống tệp đính kèm/ tài nguyên cho Xenforo 2 Đọc thêm về tài nguyên này...
  2. Admin

    Addon 2x [OzzModz] Attachment Download Timer 2.0.1

    Yêu cầu: XF 2.2+ Mô tả: Buộc người dùng xem trang có thời gian đếm ngược trước khi tải xuống tệp đính kèm/ tài nguyên. Tính năng: Chuyển hướng đến trang tải xuống tệp đính kèm với đồng hồ đếm ngược Không thể bỏ qua bộ đếm thời gian (đã kiểm tra ở phía máy chủ) Tải xuống tệp tự động khi thời...
Back
Top