link check plus 1.0 | Diễn đàn công nghệ số

link check plus 1.0

  1. Admin

    Addon 2x AndyB Link check plus 1.0

    Mô tả: Hiển thị danh sách các liên kết trong các bài viết trả về mã trạng thái HTTP 404. Mục đích chính của add-on này là cho phép dễ dàng cập nhật thủ công các liên kết bị hỏng đến một liên kết từ archive.org. Hình ảnh: Tính năng: Cung cấp liên kết đến archive.org để dễ dàng thay thế...
Back
Top