[cxf] animations | Diễn đàn công nghệ số

[cxf] animations

  1. T

    Addon 2x [cXF] Animations - Hiệu ứng động cho Xenforo 2 1.1.0

    Mô tả: Thêm hiệu ứng động cho các yếu tố được xác định trước hoặc các yếu tố bạn chọn với các cài đặt bổ sung. Tính năng: Thêm hiệu ứng động vào các yếu tố được xác định trước (hiện tại: Huy hiệu cho Hộp thư đến và Cảnh báo, huy hiệu cho các liên kết thanh nhân viên, trạng thái trực tuyến)...
Back
Top