content title edit history | Diễn đàn công nghệ số

content title edit history

  1. Admin

    Addon 2x Content Title Edit History 2.3.0

    Đưa chỉnh sửa tiêu đề vào hệ thống Edit History của XenForo. Nội dung được hỗ trợ Chủ đề (Threads) - Set quyền "Manage any thread" để xem lịch sử chỉnh sửa tiêu đề. Tài nguyên (Resources) - Set quyền "Edit any resource" để xem lịch sử chỉnh sửa tiêu đề. Đa phương tiện (Media) - Set quyền...
Back
Top