condition display | Diễn đàn công nghệ số

condition display

  1. T

    XF 2 Tip Các câu lệnh có điều kiện cho Xenforo 2

    Câu lệnh điều kiện cho XenForo 2 Các câu lệnh điều kiện có thể được mở rộng bằng cách sử dụng AND, OR kết hợp với câu lệnh điều kiện và sử dụng xf:if, xf:else, xf:elseif. Nếu có câu lệnh điều kiện nào bạn muốn thêm, vui lòng thêm nó dưới dạng bình luận và bài viết sẽ được cập nhật. 1. Hiển...
Back
Top