andyb forum password | Diễn đàn công nghệ số

andyb forum password

  1. N

    Addon 2x AndyB Forum password 1.5 - Mật khẩu diễn đàn 1.5

    Thêm mật khẩu bảo vệ diễn đàn và chủ đề. Khi đó, thành viên muốn xem diễn đàn thì phải nhập mật khẩu bạn đã tạo ra từ trước đó. Tính năng: Cho phép một hoặc nhiều diễn đàn được bảo vệ bằng mật khẩu. Mật khẩu chỉ phải nhập một lần. Mật khẩu được lưu trong một cookie. Tất cả phrase bắt đầu với...
Back
Top